Staff Directory

DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCE
CHAN YOKE YING
 
Cik Chan Yoke Ying
Director
Department of Human Resource
BA (Hons) (Humb)
  chanyy@tarc.edu.my

LEE KIN SENG
 
Encik Lee Kin Seng
Deputy Director
Department of Human Resource
BA (UKM), MHRM (UUM)
  kslee@tarc.edu.my

Administrative Office

KAM SWEE LENG
 
Puan Kam Swee Leng
Manager
Department of Human Resource
BA (Hons) (Mal)
  kamsl@tarc.edu.my

YAP MIN JIAN
 
Encik Yap Min Jian
Manager
Department of Human Resource
BA (Hons) (Mal)
  yapmj@tarc.edu.my

LAU SHIAO WEI
 
Puan Lau Shiao Wei
Senior Assistant Registrar
Department of Human Resource
BEd (Hons), MEd (UPM)
  swlau@tarc.edu.my

WEE PEI LAN
 
Puan Wee Pei Lan
Senior Assistant Registrar
Department of Human Resource
BA (Hons), MBA (UPM)
  weepl@tarc.edu.my

CHOW YOKE THENG
 
Cik Chow Yoke Theng
Assistant Registrar
Department of Human Resource
BHRM (Hons) (UUM)
  chowyt@tarc.edu.my

LIN CHIN PENG
 
Cik Lin Chin Peng
Assistant Registrar
Department of Human Resource
BBus (Hons) (UMS)
  lincp@tarc.edu.my

TI VEE VERN
 
Puan Ti Vee Vern
Assistant Registrar
Department of Human Resource
BAcct (Hons) (UKM)
  tivv@tarc.edu.my